Társasház felújítási támogatás – 2014 ÓBUDA

Beadási határidő:2014. 03. 31. 18:00

Pályázatleírás:

1)    TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 14/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete alapján társasház felújítási pályázatot hirdet.

2)    PÁLYÁZÓK KÖRE
Társasház felújítási támogatás igénybevételére jogosultak a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek, ha az épület
–    1945. előtt épült, vagy
–    többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat benyújtása előtt legalább tizenöt évvel épült és a lakások száma legalább kettő.

3)    TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek    (A) – (B) bekezdésben meghatározott felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

–    az épület fő tartószerkezeti elemeinek (alap, födém, fal, padló) részleges vagy teljes felújítása
–    tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges vagy teljes felújítása
–    függőfolyosók, erkélyek és lépcsőház szerkezeti felújítása, burkolatcsere
–    homlokzat felújítása
–    központi gépészeti berendezések, kazán, felvonók, szellőztető berendezések részleges vagy teljes felújítása
–    az épület csapadékvíz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák
–    a társasházi tulajdonban lévő közműhálózat (gáz, víz, csatorna, villany) felújítási munkái
–    nyílászárók cseréje, helyreállítása
–    meglévő szeméttároló és szemétledobó korszerűsítése
–    kerítés felújítása

B) Életveszély elhárítás esetén azon 3/A. pontban felsorolt felújítási munkák támogathatók, melyek nem az elmaradt karbantartási munkálatok miatt váltak életveszélyessé.

4)    ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS
A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire használható fel. A támogatás átutalására a szakmai és műszaki ellenőrzés, valamint pénzügyi elszámolás után utólag kerül sor. Egy társasház egy évben csak egy pályázatot nyújthat be.

A) Általános társasház felújítás esetén egy társasháznak legfeljebb a tervezett munka teljes költségének ötven százaléka adható, támogatási formánként 30% és 70% arányban. A támogatás összege azonban nem lehet több 2 millió forintnál.

A támogatás formája és aránya:
–    vissza nem térítendő támogatás (30%) és
–    5 éves futamidejű kamatmentes kölcsön (70%)

A támogatás aránya (30% és 70%) minden esetben állandó.

Az egy társasháznak megítélhető vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 600.000.- Ft, amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el.
Az egy társasháznak megítélhető kamatmentes kölcsön legmagasabb összege 1.400.000.- Ft, amennyiben a lakóépületben lévő önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot nem éri el.

Azon társasház részére, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad az ötven százalékot eléri, illetve azt meghaladja, vissza nem térítendő támogatás vagy kamatmentes kölcsön is legfeljebb a lakóépületben lévő magántulajdoni hányad arányának erejéig adható. Ezen esetekben a vissza nem térítendő támogatás, vagy a kamatmentes kölcsön legmagasabb összege is az egyébként adható legmagasabb összegnek és a magántulajdoni hányad arányának szorzatából kerül kiszámításra.

B) Kizárólag életveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetében – a tervezett felújítási munka teljes költségének huszonöt százalékáig, legfeljebb 500.000.- Ft erejéig – vissza nem térítendő támogatás adható.

5)    PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

A)    Általános társasház felújítás esetén

1.    Pályázati adatlap. (pályázati felhívás 1. sz. melléklete, formanyomtatvány)
2.    Lakóépület rövid bemutatása.
3.    Közgyűlési-, vagy igazgatósági határozat, vagy ülés jegyzőkönyv kivonat, melynek tartalmaznia kell a következőket:
–    a tervezett felújítási munkákra vonatkozó döntést
–    a kiválasztott kivitelező megnevezését, árajánlatának bruttó összegének megjelölését
–    a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést
–    a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést
–    műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést (műszaki ellenőr alkalmazása nem szükséges azon felújítási munkák esetében, ahol a munka átvételét eleve hatóság, vagy közműcég végzi pl. ELMŰ, FŐGÁZ, ÉMI, FŐKÉTÜSZ).
4.    Tervezett felújítási munka műszaki dokumentációja.
5.    Műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata.
6.    Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző vállalkozótól származó, érvényes kivitelezői árajánlat tételes költségvetéssel.
7.    Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek.
Tartószerkezetet érintő felújítási munka esetében statikai szakvélemény beadása kötelező.
Engedélyköteles felújítási munka esetében az építési engedély hiteles másolatának beadása kötelező.
Homlokzati hőszigetelés esetén a tervező által dokumentálni kell a felújítás előtti és felújítás utáni „U” értéket.
8.    Két hétnél nem régebbi bankszámla-igazolás, vagy fedezetigazolás a társasház névre szóló és a felújítás céljára elkülönített összegéről.
A társasháznak a tervezett felújítási költség és az adható támogatás különbözetével önerőként rendelkeznie kell.
9.    Alapító okirat vagy alapszabály. (össz. 1 db másolati példány beadása szükséges)
10.    Pályázói nyilatkozat. (pályázati felhívás 10. sz. melléklete, formanyomtatvány)
Egyéb igazolások (pl. adóigazolás, vételár-hátralék igazolás) beadására nincs szükség.
11.    Tulajdoni lap, hivatalos helyszínrajz (30 napnál nem régebbi).
12.    Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó levél”. (Összesen 2 db eredeti példány beadása szükséges. Pályázati felhívás 12. sz. melléklete, formanyomtatvány)

B) Életveszély elhárítás esetén

Az 5/A. pont elemeit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

–    Elegendő egy kivitelezői árajánlat benyújtása tételes költségvetéssel.
–    Nincs szükség bankszámla-igazolásra, vagy fedezetigazolásra.
–    Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó nyilatkozat” benyújtására.
–    Kötelező a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő, vagy egyéb –  szakterülettől függő – hatóság szakvéleményének csatolása a fennállt életveszélyes helyzetről.

6)    PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE

A)    Általános társasház felújítás esetén

A pályázat beadási határideje: 2014.03.31. (hétfő), 18.00 óra

A pályázati dokumentáció 4 példányban külön fűzve, egy borítékban nyújtandó be.
(1 eredeti, 3 másolati példány)
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: ÓV Zrt.) kezelésében lévő társasház pályázati dokumentációja 3 példányban külön fűzve, egy borítékban nyújtandó be.
(1 eredeti, 2 másolati példány)

A borítékra kérjük, írják rá:
„Társasházak felújításának pénzügyi támogatása” (Általános társasház felújítás)

A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható az alábbi címen:
–    Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.

B)    Életveszély elhárítás esetén

A pályázat beadási határideje: 2014.02.28-tól folyamatos

A pályázati dokumentáció 4 példányban külön fűzve, egy borítékban nyújtandó be.
(1 eredeti, 3 másolati példány)

A borítékra kérjük, írják rá:
„Társasházak felújításának pénzügyi támogatása” (Életveszély elhárítás)

A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható az alábbi címen:
–    Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.

7)    PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A formailag nem megfelelő pályázatok egy alkalommal történő kiegészítésére a hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.
A formailag nem megfelelő adatlap esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

Formailag hibás a pályázat, ha
–    nem felel meg az 5) pontban meghatározott tartalmi követelményeknek,
–    nem a pályázati dokumentációban meghatározott módon tartalmazza az 5) pontban felsorolt tartalmi elemeket,
–    a pályázói nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak.

Amennyiben a hiánypótlási határidőn túl is fennáll a formai hiba, a pályázat további értékelés nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokat a Városfejlesztési Bizottság bírálja el és dönt a támogatás formájáról, összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak, mely alapján sor kerül a támogatási szerződés megkötésére.
A támogatással érintett felújítási munkálatok a támogatási szerződés megkötését követően kezdhetők meg és csak ezek számolhatók el.

Az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét a Városfejlesztési Bizottság állapítja meg az alábbiak figyelembe vételével:
Előre sorolt módon támogatásban részesülhetnek azon lakóépületek homlokzati munkái, amelyek műemléki, vagy városképi szempontból kiemelt helyen találhatók:

–    főútvonalak mentén, belső kerületközpontok területén lévő lakóépületek;
–    Szépvölgyi út – Bécsi út – Föld utca mindkét oldala – Kiscelli utca – Szőlő utca – Dévai Bíró Mátyás tér – Perc utca – Lajos utca – Nagyszombat utca – Árpád fejedelem útja által határolt terület épületei;
–    Műemléki védettség alatti terület lakóépületei.

Támogatásban elsősorban azok a társasházak részesülhetnek, amelyeknél halaszthatatlan, nagy költségű kivitelezési munkák elvégeztetése vált szükségessé.

8)    ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázatok benyújtása díjtalan.
A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető innen:

Pályázati felhívás_felújítási_2014

1 melléklet_Pályázati adatlap_felújítási_2014

10 melléklet_Pályázói nyilatkozat_felújítási _2014

12 melléklet_Felhatalmazó levél_felújítási_2014

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Pályázati referens: Horváth Krisztina
Telefon: +36-1-244-8225
E-mail: horvath.krisztina@obuda-varosfejleszto.hu

9)    ELSZÁMOLÁS

Elszámolásra „A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei” című dokumentum szolgál, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető innen:
Elszámolás_Pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei_2014

Forrás: obuda.hu