XV. kerület – Pályázati felhívás a gyalogjárdák 2014. évi lakossági kezdeményezésű felújításához

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló gyalogjárdáknak, a járdaszakasz mentén lévő ingatlan tulajdonosai önkéntes hozzájárulásával történő felújítására.

1) A pályázat célja: a pályázat elsődleges célja az, hogy az Önkormányzat az idei évben a járdafelújításokra szánt keretösszeget a lakosság ill. az egyes szervezetek önerős befizetéseivel kiegészíthesse, és így nagyobb forrásból gazdálkodva végezze el a munkálatokat.

A felújításokat azoknál a szakaszoknál fogjuk elvégezni, ahol a beavatkozás műszakilag indokolt.

2) A pályázók köre a pályázaton részt vehetnek a felújítandó járdaszakasz mentén lévő ingatlanok (lakóingatlanok, telkek stb.) tulajdonosai, valamint képviselőik (abban az esetben, ha az ingatlan előtti közterület üzemeltetője a XV. kerületi Önkormányzat):

  • magánszemélyek (kizárólagos saját tulajdon ill. osztatlan közös tulajdon esetében);
  • társasházak, lakásszövetkezetek (a lakossági közgyűlések döntése nyomán);
  • nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek stb.);
  • gazdasági társaságok;

A Polgármesteri Hivatalhoz korábban benyújtott, de még nem elbírált pályázati adatlapokat az illetékes bizottság jelen Pályázati felhívás szerint fogja megtárgyalni.

Új pályázati adatlap benyújtása ezen pályázók esetében így nem szükséges!

3) A lakossági igények előterjesztésének módja, határideje: a felújítási igényeket a jelen felhívás mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével, és határidőn belül történő benyújtásával kell előterjeszteni.

Az igényeket – a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig – folyamatosan fogadja be a Polgármesteri Hivatal.

Ingatlanonként 1 db Pályázati adatlap kitöltése szükséges.

Társasházak és lakásszövetkezetek esetében közgyűlési határozat szükséges, melyben a lakóközösségek vállalják jelen pályázati adatlapon közölt lakossági önrész egyösszegű befizetését.

A pályázókra eső önrészt a munkálatok megkezdése előtt egy összegben kell befizetni!

/Lásd: Pályázati adatlap 4) pontja – Nyilatkozat rész/

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április hónaptól folyamatosan, a költségvetési keret kimerüléséig

Benyújtás helye: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Csoport, 1153 Bp. Bocskai u. 1-3. (Bocskai u. – Illyés Gy. u. sarok bejáratánál)

A Pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel egy eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni az érintett ingatlan címét, valamint a „Járda-felújítási pályázat 2014” szöveget.

3) A pályázatok értékelési szempontjai, döntéshozatal: a pályázatokat a Képviselő-testület Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték – és Környezetvédelmi Bizottsága (TVÉK) bírálja el.

Elbírálás határideje: A TVÉK bizottság munkarendjéhez igazodva a soron következő ülésen, legfeljebb öt héten belül.

Értesítés határideje a pályázók felé: Az elbírálást követően 15 munkanapon belül.

Az elbírálásnál csak azok a lakossági igények teljesíthetők, amelyeknél a megjelölt járdaszakasz a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van, és a felújítást a gyalogjárda tárgyi szakasza műszaki szempontból indokolttá teszi.

A fentiek értelmében javasolt, hogy a pályázók előzetesen érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatal munkatársainál az érintett járdaszakasz tulajdoni viszonyairól az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: (06) 1 305-3238

E-mail: varosuzemeltetes@bpxv.hu

A műszaki állapot felmérése a Pályázati adatlapok benyújtását követően helyszíni szemle keretében történik.

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

  • önkormányzati, vagy egyéb közintézmények közvetlen szomszédságában lévő járdaszakaszok;
  • városkép javítása szempontjából is indokolt felújítások;
  • túljelentkezés esetén előnyt élveznek a rosszabb műszaki állapotban lévő járdaszakaszok.

A rangsor megállapítására a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján kerül sor.

Érvénytelen a pályázat:

  • amennyiben az érintett járdaszakasz nem a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi (pl: magánút, vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdona stb.)
  • amennyiben a Pályázati adatlap hiányosan került kitöltésre, ill. nem csatolják az előírt mellékleteket, és a tapasztalt hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül nem pótolják; (Ilyen hiányosság lehet például a tulajdonosok aláírásának elmaradása, ill. lakóközösségek esetében a közgyűlési határozatok elmaradása stb.)
  • a Bizottság által nem támogatható továbbá a pályázat, ha az érintett járdaszakasz műszakilag megfelelő állapotban van;

A lakossági igények (pályázati adatlapok) – a műszaki állapot felmérését követően – az illetékes szakbizottság elé (TVÉK Bizottság) kerülnek döntéshozatalra.

4) Értesítés a lakossági önrészről teljesítéséről: a pályázati adatlapokon a pályázóknak vállalniuk kell, hogy a rájuk eső önrészt egy összegben, a munkálatok megkezdése előtt az Önkormányzat részére befizetik. Az önrész kiszámításának alapját képező szakaszhossz és szélesség értékét az Önkormányzat munkatársai a felmérés során állapítják meg, melyről a pályázót értesítik.

Saroktelek esetén csak a postacím felé eső szakasz után kell önrészt fizetni. (Lásd: Pályázati adatlap 1. pontja)

A Bizottság döntéséről írásban tájékoztatjuk a pályázókat, ill. csekket küldünk melyen be kell fizetni az értesítőben megjelölt pályázati önerő összegét. A csekk befizetésével a Pályázó tudomásul veszi az Önkormányzat által megállapított mennyiségeket és elfogadja a választott kivitelezőt.

5) Kivitelezés módja: a járdaszakaszok felújításának kivitelezését minden esetben a XV. kerületi Önkormányzat által megbízott RÉPSZOLG Nonprofit Kft. fogja elvégezni. A munkálatok befejezési határidejét az Önkormányzat határozza meg.

A kivitelezések tényét a Polgármesteri Hivatal munkatársai műszaki átadás-átvétel keretében ellenőrzik.

Letölthető anyagok:
– Pályázati adatlap