Pályázati kiírás: Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014.

Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

 1. Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint
 2. homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései
 3. különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása
 4. kapuzat, kerítés, előtető restaurálása
 5. Közintézmények esetében ezen felül iparművészeti, képzőművészeti, belsőépítészeti értékek, mint
  • kapualj
  • lépcsőház
  • udvar
  • belső közös terek
  • kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
  • valamint ezek díszítései és tartozékai.
  • Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

A Fővárosi Közgyűlés 11/2014. (III. 14.) rendelete által jóváhagyott 40.000.000 Ft keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki közterületről látható, vagy közintézmény esetében nagyközönség számára is látogatható épületrész felújításához kér támogatást, valamint aki a megpályázott munka költségeiből nagyobb önrészt vállal. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A Támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

EET_logo_2014

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. Általános adatok:
1. a pályázati űrlap 1 példányban kitöltve
2. a./ építési engedélyhez kötött munka esetén:
az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat;
b./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírás a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás), valamint az építész tervező vagy szakrestaurátor nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;
c./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített bejelentési eljárási tervdokumentáció a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás) és a kerülettől kapott bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás;
d./ amennyiben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, de az a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ értelmében örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység:
tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció és az örökségvédelmi engedélyezési határozat.
3. fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a beavatkozás előtti állapotról;
4. a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetés;
5. amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formájának megnevezése, közhasznúsági minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, főbb tevékenységi körének bemutatása, bankszámlaszáma;
II. Nyilatkozatok, meghatalmazások:
1. magánszemély vagy jogi személy pályázó esetén, amennyiben nem maga vagy törvényes képviselője jár el, a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazás, teljes bizonyító erejű okirati formában;
2. jogi személy pályázó esetében aláírási címpéldány vagy annak hiteles másolata és a cégkivonata;
3. amennyiben a pályázó képviseletét cég látja el, akkor a képviselő aláírási címpéldányán, cégkivonatán és a meghatalmazásán túl a megbízási szerződés;
4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatok (a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1.2 számú mellékletében található „1-3. nyilatkozatok” tartalmazzák.
Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékletek:
5. lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást igénybe kívánják venni;
6. a tulajdonostársak, a társasház képviseletére jogosító okirat (meghatalmazás, közgyűlési felhatalmazás a szerződés megkötésére, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat vagy annak hiteles másolata, megbízási szerződés);

Pályázatok benyújtása

A pályázatokat 2014. szeptember 1-ig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 8.00-18.00-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, akár postai úton küldik, akár személyesen adják be.

A borítékra kérjük ráírni: „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014.”

A határidőn túl érkező, valamint formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 10 munkanapon belül a pályázót – a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre elküldött elektronikus levélben – egyszeri alkalommal, kézbesítési visszaigazolást kérve hiánypótlásra szólítja fel.
A hiányzó dokumentum(ok) benyújtására kizárólag személyesen vagy postai úton van lehetőség Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz.), hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Szerződéskötés

A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el 2014. november 30-ig. A döntésről ezt követően 40 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A támogatást elnyert pályázókkal a támogató nevében, a főpolgármester megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait. A nyertes pályázókkal kötendő megállapodások tervezetét a pályázati kiírás 1.3 számú melléklete tartalmazza. A pályázati felhívás mellékletét képező Megállapodás tervezet előzetes irányadó minta, a pályázatok egyedi jellemzői alapján a változtatás jogát a Támogató fenntartja.

A pályázat által támogatott munkák teljesítésének határideje maximum a szerződéskötéstől számított egy év időtartam lehet.

A főpolgármester a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével ellenőrzi.

A szerződéskötés meghiúsul, ha a nyertes pályázó a pályázatának pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatóban foglalt határidőig a támogatásra vonatkozó szerződést nem írja alá.

A szerződéskötés meghiúsulása esetén, a pályázaton elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.

Elszámolás

A kivitelezés megvalósulását követő elszámolásnak mellékletként tartalmaznia kell:
 1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolatát
 2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő költségvetés után attól eltérő, új költségvetés készült, annak csatolását;
 3. a Támogatott és az általa igénybe vett kivitelezők közötti műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
 4. számlamásolatokat
  • a számlán szerepeljen:
  • „A számla a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás elszámolásához került felhasználásra”
  • a támogatott aláírása, pecsétje
  • a számlamásolaton szerepeljen:
  • „A számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező”
  • a támogatott aláírása, pecsétje

A számla kizárólag a szerződésben szereplő, támogatott munka elvégzéséhez szükséges építési anyagról és annak kivitelezéséhez kapcsolódó munkadíjról szólhat!

A számlán megrendelőként a Támogatott szerepeljen.

A pályázatok benyújtásához, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 327-1450

1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.

Mellékletek:

 1. Pályázati űrlap
 2. Nyilatkozatok a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. alapján
 3. Támogatási szerződés minta

Forrás: budapest.hu