OTP Társasházi Pályázat 2014.

A pályázat célja

A társasház/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre

A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.

Azok a társasházak és lakásszövetkezetek, akik jelenleg még nem rendelkeznek az OTP Banknál bankszámlaszerződéssel, számlanyitási akciónk keretében most 12 havi számlavezetési díj elengedése mellett megtehetik *.

A pályázat tárgya

Az OTP Bank Nyrt. a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki az OTP Banknál a pályázat benyújtásának időpontjában bankszámlaszerződéssel rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek részére az alábbi kategóriákban.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

Környezetvédelem

Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/lépcsőházak/közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése, valamint környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások támogatása: pl. szelektív hulladéktároló kialakítása; világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése.

Közösségépítés

A társasház/lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Továbbá gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.

Életminőség-javítás

A társasház/lakásszövetkezet biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése.

Díjazás

kategóriánként:

első díj: 1.400.000 Ft (nettó támogatási összeg)

második díj: 800.000 Ft (nettó támogatási összeg)

harmadik díj: 400.000 Ft (nettó támogatási összeg)

(összesen 9 díj)

Garantált ajándék

Az OTP Bank az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtónak a „Társasházi Háztartás” (THT) című szaklap 1 éves előfizetését adja ajándékba, mely előfizetésenként 10 lapszámot és a THT Sarokház Klubjának 3 konferenciáján való ingyenes részvételt biztosít.

A részvétel feltételei

A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, olyan társasházi/lakásszövetkezeti épületben, amely társasház/lakásszövetkezet rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.

A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni.

A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel, a terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

A benyújtott pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége eléri az OTP Társasházi Pályázat által elnyerhető harmadik díj összegét.

Csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a pályázat keretében megvalósítandó munka leírását maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben,
 • minimum 3 db színes fotót a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja, és
 • a megvalósítás időbeli ütemtervét (maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben),
 • költségvetést (maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben), valamint az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket,
 • amennyiben van, tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét.).
Pályázat benyújtása

A pályázatot egy példányban, csak online úton a megadott határidőig lehet benyújtani a www.hazforum.hu oldal, OTP Társasházi Pályázat menüpontja alatt.

A pályázatot itt lehet feltölteni.

A pályázatok beküldési határideje: 2014. június 30.

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Értékelés

Az értékelést szakmai zsűri végzi.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
 • a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
 • technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
 • a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2014. július 21.

A pályázat eredményéről a nyerteseket 2014. augusztus 11-ig telefonon és írásban is értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a www.hazforum.hu weboldalon.

A pályázat elnyerése esetén a Pályázó vállalja, hogy 2014. december 12-ig befejezi a fejlesztés/beruházás megvalósítását, és kiíróhoz írásban eljuttatott összefoglalóban elszámol a kapott támogatással illetve az esetleges saját forrással a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján.

Fontos tudnivalók
 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat.
 • Egy társasház/lakásszövetkezet több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg.
 • Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
 • A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
 • A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 • Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
 • A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt megtekintse.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
 • A játszótérnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak meg kell felelnie.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízottak közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa.
 • A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
 • A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
 • A pályázat online beadásával a nyertes pályázó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés/beruházás megvalósítására a pályázati támogatási szerződést 2014. augusztus 29.-ig OTP Bank Nyrt.-vel megköti.
 • Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2014. augusztus 29-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
 • A kiíró a pályázati díjat a nyertes pályázók számára külön szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján egy összegben utalja át.

A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az OTP Bank fiókjaiban és a www.hazforum.huweboldalon érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a www.hazforum.huhonlapról.

2014. március

Üdvözlettel:

OTP Bank Nyrt.

A pályázati kiírást nyomtatható változatát itt lehet letölteni.
A pályázati adatlapot (.doc) itt lehet letölteni.

Az elkészült pályázatot itt lehet feltölteni.

* 2014. március 31-ig az elsőként nyitott számlacsomag havidíját E-kivonat szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén 12 hónapon keresztül, egyéb kivonat kezelési mód választása esetén pedig 6 hónapon keresztül elengedjük (kivéve Gold számlacsomag).

Forrás: hazforum.hu