XV. kerület – Pályázati felhívás társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítására

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet, a XV. kerületi 5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, illetve szövetkezeti lakóépületek közös tulajdonban álló épületrészei felújítási munkáinak kamatmentesen visszatérítendő támogatására.

Pályázati feltételek:

1. A pályázaton azok a XV. kerületi 5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, ill. szövetkezeti házak vehetnek részt, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad nem éri el az 50 %-ot.

Pályázni a mellékelt Jelentkezési adatlapon lehet. (2. sz. melléklet)

2. A támogatás a következő célokra igényelhető:

 • teljes homlokzat hőszigetelése, padlásszigetelés, lapostetők hőszigetelése
 • homlokzat vakolás, festés, színezés
 • bejárat, előtér akadálymentesítése
 • tető, tetőszerkezet, héjalás, kémények, hő- és csapadékvíz szigetelés, javítás,
 • födémek, függőfolyosók, erkélyek, szerkezeti elemek,
 • felvonók,
 • lépcsőházak,
 • szellőző berendezések,
 • valamint az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti és elektromos vezetékhálózat részleges, vagy teljes felújítása, cseréje

A homlokzat hőszigetelése, színezése esetén a nyertes Pályázónak a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával kell egyeztetnie. (1153 Bp. Bocskai u. 1-3. C. épület I. em. 116-119. iroda; tel: 305-3352)

3. A támogatás jellege és nagysága: a ténylegesen igénybe vett támogatást az Önkormányzat legfeljebb öt évig terjedő időtartamra kamatmentes, havi egyenlő részletben történő visszafizetési kötelezettség vállalása mellett, felújítási támogatásként biztosítja, melynek nagysága a pályázat elbírálásakor elfogadott felújítási bruttó összköltség maximum 50 %-a lehet.

Egy pályázónak nyújtandó támogatás felső határa legfeljebb 5 millió forint lehet.

Az illetékes Bizottság döntését követően a műszaki tartalom nem módosítható, továbbá a Bizottság által megítélt támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a kivitelezési összeg váratlan kiadások miatt meghaladja pályázatban közölt beruházási költségeket.

A pályázaton nyertes lakóközösség a Bizottság által megítélt támogatási összeg teljes felhasználására akkor jogosult, ha az végül, a kivitelezés során a számlákkal igazolt összes költség 50 %-át nem haladja meg. Ellenkező esetben a Támogatási szerződés módosítása szükséges.

4. A támogatás nyújtásának feltételei:

 • A társas- illetve szövetkezeti háznak rendelkezni kell a felújítási összeg minimum 50 %-ával, melyről külön kell nyilatkoznia. (önerő nyilatkozat)
 • A támogatást nyújtó a támogatás összegére meghatározott törlesztő részlet fizetésének elmaradása esetén az elmaradás után a Ptk-ban rögzített kamat kerül felszámításra.
 • A költségvetésben szereplő összeget meghaladó mindennemű kiadás 100 %-a a társas- illetve szövetkezeti házat terheli.
 • A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat a társas- illetve szövetkezeti ház képviselőjével együttesen szerződést köt a pályázati kiírás részét képező megállapodás mintában (3. sz. melléklet) foglaltak szerint.

A felújítási munkákra a kivitelezővel a társas- illetve szövetkezeti ház közössége köt szerződést.

5. A támogatást nyújtót megillető jogok:

 • az építkezés folyamatának mindenkori ellenőrzése,
 • a támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, számlák, bizonylatok áttekintése,

6. A pályázat szükséges mellékletei:

 • Jelentkezési adatlap
 • Közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza:

1.)   a lakóépület pályázatra való jelentkezését,
2.)   a felújítási munkák megnevezését és költségirányzatát (árajánlat),
3.)   a közgyűlés által a 3 árajánlat közül kedvezőbbként elfogadott költségvetést,
4.)   homlokzat felújítás esetén fénykép az épületről,
5.)   építési engedély köteles munkálatok kapcsán, jogerős építési engedélyt kell benyújtani a szerződés megkötése előtt,
6.)   önerő nyilatkozat

7. Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat alaki megfelelősége,
 • a tervek megalapozottsága,
 • városképi szempontok,
 • elbírálásnál a következő pontok kerülnek preferálásra:

1.)   teljes homlokzat hőszigetelése, színezése,
2.)   élet és balesetveszély elhárítás,
3.)   épület állag gyors romlásának megakadályozása,
4.)   energiatakarékos felújítás, kivitelezés,
5.)   öt évnél rövidebb visszafizetési futamidő vállalása,

A pályázat kiírója lehetőséget biztosít a pályázóknak egyszeri hiánypótlásra, melyet legkésőbb az értesítést követő 15 napon belül kell teljesíteni.

A pályázat érvénytelennek minősül a szükséges tartalmi kellékek hiánya esetén.

8. A pályázat elbírálása: a pályázatot az Önkormányzat Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előírt feltételek megléte sem kötelezi az Önkormányzatot az igényelt támogatási összeg biztosítására, annak mértéke ugyanis a rendelkezésre álló pénzügyi forrás nagyságától, valamint az érvényes pályázatok számától függ.

9. Az elszámolás menete: pályázó a pályázatban vállalt munka elkészültével tájékoztatja Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály illetékes ügyintézőjét aki a helyszíni bejárás során igazolja a munka elvégzését.

Ezt követően a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a támogatási összeg lehívása érdekében: (3a. sz. melléklet szerint)

 • műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • a teljes pályázati munkák számlái
 • pénzforgalmi bizonylat az önrész kifizetéséről
 • a kivitelező által benyújtott számlákról szóló kimutatás
 • nyilatkozat tétel banktitok alóli felmentésre (banki nyomtatvány) (3b. sz. melléklet)
 • felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (felhatalmazó levél) (3c. sz. melléklet)

10. Pályázati kiírás:

Kihirdetés időpontja: 2014. március 24-től (hétfő)
Kihirdetés módja: a pályázati felhívás megtekinthető az Életképek c. újságban és az Önkormányzat honlapján, a pályázati adatlap letölthető a Önkormányzat Honlapjáról vagy személyesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztályán
Beadási határidő: 2014. május 30. (péntek) 10.00 óráig
Beadás és érdeklődés helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztálya, Városüzemeltetési Osztálya (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. B épület 227. szoba) Tel.: 305-3183
Elbírálás határideje: 2014. június 30.

11.  A pályázaton elnyert támogatás érvényessége: a támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül a kivitelezést be kell fejezni, a támogatási összeg csak ebben az esetben igényelhető, ill. utalható!

A támogatás forrása a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet alapján 60 millió Ft keretösszeg.

Letölthető anyagok:
– jelentkezési adatlap (2 sz. melléklet)
– támogatási szerződés (3 sz. melléklet)
– az elszámolás rendje (3a sz. melléklet/1)
– összesítő táblázat (3a sz. melléklet/2)
– nyilatkozat (3b sz. melléklet)
– felhatalmazó levél (3c sz. melléklet)